โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว วันที่่ 24 มิถุนายน 2564

โดย : ขวัญชญา​ นิลชำนาญ

25 มิ.ย. 2564, 15:49

0 0 0

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ไร่กนกนวล ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 


ภายใต้กิจกรรมย่อย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สร้าง Brand Story เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวผลิตภัณฑ์


          คณะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้การดูแลควบคุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ประสานงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ 

ได้จัดทำกิจกรรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
          โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมประชาคมกับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ผลิต สินค้าชุมชน โดยการขุดค้นหาวัตถุดิบชุมชน อุปกรณ์ กระบวนการในการแปรรูป

และช่องทางในการขายสินค้ารวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปที่มีอยู่ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนซึ่งทางกลุ่มมีความสนใจในการแปรรูปที่หลากหลาย 


 กิจกรรมย่อยในครั้งนี้ที่จัดขึ้นร่วมกับ

- วิทยากร :  ผศ.ดร.อัมพร  แซ่เอียว (อาจารย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) 

- ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น : นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ (นายอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น) 

- พัฒนาชุมชน อบต.วังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกไร่กนกนวล ฟาร์มสเตย์ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกไร่ภูหัวช้าง ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : วิสาหกิจชุมชน สมุนไพรอินทรีย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกกลุ่ม OTOP ผ้าพื้นเมือง ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ล่องแก่งผาเทวดา ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกโครงการ U2T ในสังกัดสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 

SHARE

0 Comments

Loading...