U2T ตำบลกุดเค้า จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือนเเละสร้างรายได้

โดย : นางสาวประภาวดี เชื้อหมอดู

25 มิ.ย. 2564, 19:20

0 0 0

🌱🌱วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 🌱🌱

ทีมงาน U2T ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฎิบัติการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

แบบบูรณาการ โดยกลุ่มเป้าหมายชาวบ้านบัว จำนวน 20 คน โดยมีวิทยากร ท่านอาจารย์สุวิมล แสไพศาล และนายปฎิภาณ ถมมา ภาคกีฎะวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือนำทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใช้ประโยชน์ ให้มีองค์ความรู้ในการเพาะเห็ดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ประกอบอาชีพต่อไปและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


SHARE

0 Comments

Loading...