โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 25 มิถุนายน 2564

โดย : ขวัญชญา​ นิลชำนาญ

29 มิ.ย. 2564, 12:59

0 0 0

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ไร่กนกนวล ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 


ภายใต้กิจกรรมย่อย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สร้าง Brand Story เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวผลิตภัณฑ์

  

          คณะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้การดูแลควบคุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ประสานงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 


          โดยมีการจัดกิจกรรมพิมพ์ลายผ้าทอมือจากใบไม้และดอกไม้สดในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากทุนทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดอัตลัตลักษณ์ใหม่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสินค้าใหม่ในท้องถิ่น วิทยากรได้ถ่ายทอดการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้และดอกไม้ชนิดต่างๆ เนื้อผ้าและวัถตุดิบธรรมชาติที่ให้สีและเทคนิคการเกิดลวดลายที่แตกต่างกัน เทคนิคการทำลายพิมพ์ให้มีลวดลายที่ชัด 

 กิจกรรมย่อยในครั้งนี้ที่จัดขึ้นร่วมกับ

- วิทยากร :  ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ (รองภูอำเภอการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู็ประกอบการอัจฉริยะ) และคณะ 

- วิทยากร : นางกนกนวล จันทะวรรณ และ นางสาวโสมาภา กุลประชา (วิทยากรถ่ายทอดการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้และดอกไม้สดในท้องถิ่น)

- พัฒนาชุมชน อบต.วังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกไร่กนกนวล ฟาร์มสเตย์ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกไร่ภูหัวช้าง ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : วิสาหกิจชุมชน สมุนไพรอินทรีย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกกลุ่ม OTOP ผ้าพื้นเมือง ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ล่องแก่งผาเทวดา ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกโครงการ U2T ในสังกัดสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


SHARE

0 Comments

Loading...