การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสานสำหรับเกษตรกร

โดย : นายกษิณัฐ เกื้อกูล

29 มิ.ย. 2564, 17:32

0 0 0

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น 

จัดโครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสานสำหรับเกษตรกร วันที่ 29 มิถุนายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก นายสมสิน เชื้อวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า โดยมีท่านวิทยากรรศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร บ้านโจด หมู่ 7 

 เกษตรกร ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดปลอดภัยส่งตลาดผู้บริโภคที่หมู่บ้านและผู้บริโภคที่สนใจเข้ามารับซื้อโดยตรงซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานในการรับซื้อสินค้าแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้เกษตรกรผลิตข้าวโพดได้อย่างสวยงามมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่มาตรฐานการรับซื้อ ผลิตพืชเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน (ต้นทุนต่ำได้ผลผลิตดีเกษตรกรสุขภาพดีและสภาพแวดล้อมดีคือ 1. การสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีการวางแผนการใช้ชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชหรือสารสกัดชีวภาพต่างๆที่จำเป็นสำหรับการจัดการแมลงศัตรูพืชเมื่อมีการระบาดมากเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด 2. การส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการวินิจฉัยแยกอาการโรคพืชที่เกิดจากสาเหตุโรคพืชชนิดต่างๆสามารถ แยกลักษณะความแตกต่างของอาการโรคพืชที่สำคัญได้ด้วยตัวเองทราบวิธีการจัดการโรคพืชอย่างง่ายที่ปฏิบัติได้ทันทีและช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจหลักการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญตามระบบการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated pest management,IPM) อย่างถูกต้องและทราบถึงบทบาทและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชนิดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้จึงมีลักษณะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชตามระบบผสมผสาน ให้สอดคล้องกับสภาพแปลงปลูกและการผลิตข้าวโพดของเกษตรกรแต่ละราย และจัดวางโปรแกรมการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ ร่วมกับสารสกัดชีวภาพสำหรับควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช มีการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานของเกษตรกรเป็นระยะ พร้อมกับการให้ความรู้ที่ถูกต้องในทางวิชาการด้านการวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืชอย่างง่าย และการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชโดยระบบผสมผสานสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ที่ถูกวิธี ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัยเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ในระบบการเพาะปลูกของเกษตรกรเองและแนะนำเพื่อนบ้านต่อไปได้

กิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาด covid-19 อย่างเคร่งครัดSHARE

0 Comments

Loading...