การส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนนาฝายออแกนิก

โดย : โชคชัย อินแก้ว

2 ก.ค. 2564, 13:19

0 0 0

กิจกรรม การส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนนาฝายออแกนิก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น


คณะผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้การดูแลควบคุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)พื้นที่ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนนาฝายออแกนิก


ที่ไหน?

พื้นที่ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น


เมื่อไหร่?

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564


ทำอะไรบ้าง?

ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกกัญชง ทำให้เกษตรกรและภาคธุรกิจสามารถขออนุญาตปลูก ผลิตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ครอบครอง และจำหน่ายได้ที่จะช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรในระยะยาว ซึ่งกัญชงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ช่อดอก ใบ เมล็ด เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมทั้งการแพทย์ อาหารเสริม และเครื่องสำอาง โดยใช้สารสกัด CBD จากช่อดอก น้ำมัน และโปรตีนจากเมล็ดซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกัญชงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความต้องการจากตลาดสูง


ทำอย่างไร?

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชง และประชาชนผู้สนใจที่ต้องการจะปลูกกัญชง หรือ กัญชา เพื่อสร้างเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกร


กับใคร?

วิทยากร

1. นายสุโรจน์ แพงมา ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

2. นางสาวอังศุรัตต์ ยิ้มละมัย ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

3. นายปรัชญา เขตเจริญ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

4. นายจักรวรรดิ์ มานะการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


เพื่ออะไร?

เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมได้ทราบนโยบายด้านกฎหมายในการนำกัญชงมาใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ การปลูกกัญชงและกัญชา และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนกระบวนการแนวทางการจัดเตรียมสถานที่และการขออนุญาตปลูกกัญชงSHARE

0 Comments

Loading...