กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจการรับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย : พีระวัฒน์ สมอุ่มจารย์

3 ก.ค. 2564, 13:14

0 0 0

กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจการรับวัคซีน covid-19 เป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการฉีดวีคซีน นำโดยคุณศศิธร มนอยู่พะเนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญ โรงพยาบาลภูเวียง

SHARE

0 Comments

Loading...