กิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพสัตว์

โดย : พีระวัฒน์ สมอุ่มจารย์

3 ก.ค. 2564, 13:53

0 0 0

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนโค-กระบือลดลง อันเนื่องมาจากการบริโภคและการส่งออกมากขึ้น อีกทั้งยังมีโรคระบาดทำให้โค-กระบือมีจำนวนลดลง

โครงการ u2t ตำบลภูเวียงและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดอบรมการให้ความรู้และส่งเสริมคุณภาพสัตว์แก่ประชาชนในตำบลภูเวียง

SHARE

0 Comments

Loading...