การผลิตสารอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคืนความสมบูรณ์แก่ดินส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชน

โดย : สุทธิดา สร้องสิงห์

8 ก.ค. 2564, 10:45

1 1 0

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลบ้านเรือ

ร่วมกับผู้ปฎิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมในตำบลแบบบรูณาการ

และคณะอาจารย์สำนักบริการวิชาการ วิทยากรจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านรองศาตราจารย์ ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านเรือ

#ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ


SHARE

0 Comments

Loading...