การส่งเสริมให้ตระหนักรู้เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส "โคโรน่า 2019 (COVID-19)"

โดย : สุทธิดา สร้องสิงห์

8 ก.ค. 2564, 11:21

0 0 0

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลบ้านเรือ

ร่วมกับผู้ปฎิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมในตำบลแบบบรูณาการ

คณะอาจารย์สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอภูเวียง ผู้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักรู้เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส "โคโรน่า 2019 (COVID-19)"ให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านเรือ

#ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ

SHARE

0 Comments

Loading...