โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม : การทำน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาว เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยสมุนไพรไทยและแปรรูปซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป,กล้วยครูดกึ่งสำเร็จรูป

โดย : ขวัญชญา​ นิลชำนาญ

21 ก.ค. 2564, 13:16

0 0 0

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม : การทำน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาว

เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยสมุนไพรไทยและแปรรูปซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป,กล้วยครูดกึ่งสำเร็จรูป

วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2564 ณ ไร่กนกนวล ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 


     คณะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภายใต้การดูแลควบคุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ประสานงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ 

ได้จัดทำกิจกรรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

     โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ได้มีการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปจากผลผลิตในชุมชนที่มีราคาต่ำ ซึ่งได้นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ "ซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป" และ "กล้วยครูดกึ่งสำเร็จ" เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน  

กิจกรรมย่อยในครั้งนี้ที่จัดขึ้นร่วมกับ

- วิทยากร :  ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว (อาจารยืคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และคณะ 

- วิทยากร : นางกนกนวล จันทะวรรณ (วิทยากรถ่ายทอดการทำน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวเพื่อสุขภาพ)

- พัฒนาชุมชน อบต.วังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกไร่กนกนวล ฟาร์มสเตย์ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกไร่ภูหัวช้าง ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : วิสาหกิจชุมชน สมุนไพรอินทรีย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกโฮมสเตย์วังมน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกกลุ่มไทภู แฮนด์เมด

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกกลุ่มกล้วยเบรคแตก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกโครงการ U2T ในสังกัดสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นSHARE

0 Comments

Loading...