รายชื่อกลุ่มย่อย

กลุ่ม เรื่อง URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีเกษตรกรรมและเกษตรแปรรูป
URL
กลุ่มการท่องเที่ยว
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีการศึกษาและท่องเที่ยว
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
URL
กลุ่มการแปรรูปอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอุตสาหกรรม
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ
URL
กลุ่มการแปรรูปอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
URL
Loading...