ทีมอื่นๆ

ชื่อทีม : ถางใยรัก (PLANT POT)

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันวิทยาลัยชุมชน (20 แห่ง)

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : ผลไม้แปลงร่าง

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : หัตถสานบ้านต้นตาลสุ่มปลายักษ์

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : แอบแซ่บแก่งกระจาน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : SEE U บางลำภูล่าง

ชื่อมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : สละสลึง

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : กองดินถิ่นดินปืน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประเด็นพัฒนา : Art & Culture

ชื่อทีม : ทับมาโมเดล

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : เปลือกทุกเรียนมีค่าวังหว้า GO GREEN

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : จิ๊หริด แบรนด์

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : Happy Guava

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : The seeker

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประเด็นพัฒนา : Art Culture

ชื่อทีม : อาบอรุณ

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : ตลิ่งงาม

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : Supra Coconut

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเด็นพัฒนา : Art Culture

ชื่อทีม : Sayo Bana

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : Palm Packaging

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : ไข่มุกแป้งจากสาคู

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : แม่ลาน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : โพนงาม

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : U2T ตำบลกุดหว้า

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประเด็นพัฒนา : Art & Culture

ชื่อทีม : U2T กุดเค้า Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : Vermi Team

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : U2T ตำบลอาฮี "แกะปุ๊บ ซุปปั๊บ"

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : U2T โคกกลางทีม

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : ผการันดูลทีม

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นพัฒนา : Art & Culture

ชื่อทีม : ตำบลเจริญสุข

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : ตะลุยเดิ่น โคกมะม่วง

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : การสร้างนวัตกรรมจากก้านใบยาสูบ

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : NILE CREEK RESCUE

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : MY STRAW HOUSE

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : RICE IS LIFE

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : มุส่าโต่ ห่อทีหล่า

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : SUGARTHON

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : เขาทอง LONG DO

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : U2T ท่าบัว

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันวิทยาลัยชุมชน (20 แห่ง)

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : U2T ตำบลตลิ่งชัน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : D.E.T. (เด็ด)

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : นิคมโพเทีย

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

Loading...