ทีมลานี ไหมขิด

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ


ทีมอื่นๆ

ชื่อทีม : ถางใยรัก (PLANT POT)

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันวิทยาลัยชุมชน (20 แห่ง)

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : ผลไม้แปลงร่าง

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : หัตถสานบ้านต้นตาลสุ่มปลายักษ์

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : แอบแซ่บแก่งกระจาน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : SEE U บางลำภูล่าง

ชื่อมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : สละสลึง

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : กองดินถิ่นดินปืน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประเด็นพัฒนา : Art & Culture

ชื่อทีม : ทับมาโมเดล

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : เปลือกทุกเรียนมีค่าวังหว้า GO GREEN

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : จิ๊หริด แบรนด์

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : Happy Guava

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : The seeker

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประเด็นพัฒนา : Art Culture

ชื่อทีม : อาบอรุณ

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : ตลิ่งงาม

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : Supra Coconut

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเด็นพัฒนา : Art Culture

ชื่อทีม : Sayo Bana

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : Palm Packaging

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : ไข่มุกแป้งจากสาคู

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : แม่ลาน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : โพนงาม

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : U2T ตำบลกุดหว้า

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประเด็นพัฒนา : Art & Culture

ชื่อทีม : U2T กุดเค้า Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : Vermi Team

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : U2T ตำบลอาฮี "แกะปุ๊บ ซุปปั๊บ"

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : U2T โคกกลางทีม

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : ผการันดูลทีม

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นพัฒนา : Art & Culture

ชื่อทีม : ตำบลเจริญสุข

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : ตะลุยเดิ่น โคกมะม่วง

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : การสร้างนวัตกรรมจากก้านใบยาสูบ

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : NILE CREEK RESCUE

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : MY STRAW HOUSE

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : RICE IS LIFE

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : มุส่าโต่ ห่อทีหล่า

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : SUGARTHON

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : เขาทอง LONG DO

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็นพัฒนา : Technology/Healthcare

ชื่อทีม : U2T ท่าบัว

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันวิทยาลัยชุมชน (20 แห่ง)

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : U2T ตำบลตลิ่งชัน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : D.E.T. (เด็ด)

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเด็นพัฒนา : Creative Economy

ชื่อทีม : นิคมโพเทีย

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นพัฒนา : Circular Economy

ชื่อทีม : U2T ป่าแป๋(ผงสะเบื๊อก)

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันวิทยาลัยชุมชน (20 แห่ง)

ประเด็นพัฒนา : ด้านเกษตรและอาหาร

ชื่อทีม : U2T For BCG ตำบลน้ำเกี๋ยน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประเด็นพัฒนา : ด้านสุขภาพและการแพทย์

ชื่อทีม : บ้านต๋อมทีม (โบตัส เปเปอร์)

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเด็นพัฒนา : ด้านพลังงานและวัสดุ

ชื่อทีม : U2T ตำบลลอ

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อทีม : U2T ตำบลนายาง

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประเด็นพัฒนา : ด้านเกษตรและอาหาร

ชื่อทีม : 2Good4Uนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นพัฒนา : ด้านสุขภาพและการแพทย์

ชื่อทีม : Thammajarn

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันวิทยาลัยชุมชน (20 แห่ง)

ประเด็นพัฒนา : ด้านพลังงานและวัสดุ

ชื่อทีม : ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อทีม : แซ่บดีนัวดี วิถีคนเอาถ่าน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นพัฒนา : ด้านเกษตรและอาหาร

ชื่อทีม : แพด(แพทย์)พื้นบ้าน ต.แพด

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเด็นพัฒนา : ด้านสุขภาพและการแพทย์

ชื่อทีม : Chiangkhan story

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเด็นพัฒนา : ด้านพลังงานและวัสดุ

ชื่อทีม : ลานี ไหมขิด

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อทีม : Meat-Free

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเด็นพัฒนา : ด้านเกษตรและอาหาร

ชื่อทีม : ลำธาร

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นพัฒนา : ด้านสุขภาพและการแพทย์

ชื่อทีม : ผลิตภัณฑ์จากต้นกก

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็นพัฒนา : ด้านพลังงานและวัสดุ

ชื่อทีม : โฮมสเตย์บ้านนาภูคำ

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อทีม : แซ่บอีรี่

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นพัฒนา : ด้านเกษตรและอาหาร

ชื่อทีม : หนองซ้ำซาก ไบเซอร์กรีน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเด็นพัฒนา : ด้านสุขภาพและการแพทย์

ชื่อทีม : ขนมจีนอบแห้งสมุนไพร "ข้าวปุ้น ป้านางบ้านใหม่"

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นพัฒนา : ด้านพลังงานและวัสดุ

ชื่อทีม : Green Koh Mak

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อทีม : Young Donthong (ก้างไม่ขวางคอ)

ชื่อมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นพัฒนา : ด้านเกษตรและอาหาร

ชื่อทีม : ตำบลหัวตะพาน

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นพัฒนา : ด้านสุขภาพและการแพทย์

ชื่อทีม : Cha-Wa Banlen

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นพัฒนา : ด้านพลังงานและวัสดุ

ชื่อทีม : คนส่งสาส์น

ชื่อมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อทีม : Chor Chongkho

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประเด็นพัฒนา : ด้านเกษตรและอาหาร

ชื่อทีม : Fairyland ChoraKheYai

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประเด็นพัฒนา : ด้านสุขภาพและการแพทย์

ชื่อทีม : KL@ เขาล้าน กระถางปลูกรักษ์โลก

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเด็นพัฒนา : ด้านพลังงานและวัสดุ

ชื่อทีม : การท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อทีม : Bambara Boom

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเด็นพัฒนา : ด้านเกษตรและอาหาร

ชื่อทีม : PM TEAM

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเด็นพัฒนา : ด้านสุขภาพและการแพทย์

ชื่อทีม : Dark Horse

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเด็นพัฒนา : ด้านพลังงานและวัสดุ

ชื่อทีม : เกาะพระทอง

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อทีม : คอหงส์

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเด็นพัฒนา : ด้านเกษตรและอาหาร

ชื่อทีม : Ketree @ banraow

ชื่อมหาวิทยาลัย : สถาบันวิทยาลัยชุมชน (20 แห่ง)

ประเด็นพัฒนา : ด้านสุขภาพและการแพทย์

ชื่อทีม : Maetom For Change

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเด็นพัฒนา : ด้านพลังงานและวัสดุ

ชื่อทีม : ปาดังเบซาร์

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเด็นพัฒนา : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

Loading...