รายชื่อกลุ่มย่อย

กลุ่ม เรื่อง URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
NECTEC FAARM Series
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
FAARM Series: Bubble FiT ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอสอาร์มอเตอร์
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
JUJAI 4.0 : EV Charging Station สถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ PHR - ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
URL
Loading...