รายชื่อกลุ่มย่อย

กลุ่ม เรื่อง URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ รักษ์น้ำ : ระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็ม
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ SmartKhaiMai : โปรแกรมนับไข่ไหมและจำแนกชนิดไข่ดีไข่เสีย
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ TTRS : ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติได้
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ TanRabad : ทันระบาด สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออกเชิงรุก
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ What2Grow : ระบบบูรณาการข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
แอปพลิเคชัน ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot)
URL
Loading...