รายชื่อกลุ่มย่อย

กลุ่ม เรื่อง URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ KidDiary Platform ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ PHR - ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ CellScan - ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ เครื่องตรวจตาทางไกลด้วยแถบลำแสงแคบกึ่งอัตโนมัติ
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ Smart Aqua Application - ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำหรือสารเคมีในน้ำ
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ-ฟื้นฟูระดับความรู้คิดสำหรับผู้สูงอายุ
URL
Loading...