รายชื่อกลุ่มย่อย

กลุ่ม เรื่อง URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
แอปพลิเคชัน ชาวเกษตร (Chaokaset) : ระบบบริหารจัดการปฏิทิน การเพาะปลูกพืช
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
แอปพลิเคชัน FoodChoice : แอปฯ แสดงข้อมูลบนฉลากโภชนาการ
URL
กลุ่มการท่องเที่ยว
เรื่อง
แอปพลิเคชัน Museum Pool : แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
แอปพลิเคชัน Agri-Map Mobile : dkiเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
แอปพลิเคชัน MoomMae (มุมแม่) : บันทึกประวัติและสถิติการให้นมแม่
URL
Loading...